EIGENDOM EN REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID
Deze site is eigendom van HOLDING TRASH INNOVATION.
148 DE BRUAY STREET
62470 CALONNE RICOUART
Tel : 06.01.18.26.64
Sirene : 882301914

ACCOMMODATIE
De dienstverlener die de site host is NETIM, 264 Avenue Arthur Notebart, 59000 Lille.
Persoonlijke gegevens

In toepassing van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, databestanden en individuele vrijheden, hebt u het recht om u te verzetten (art. 26 van de wet), toegang te krijgen (art. 34 tot 38 van de wet) en uw gegevens te corrigeren (art. 36 van de wet). U kunt dus contact met ons opnemen zodat wij informatie over u kunnen corrigeren, aanvullen, bijwerken of wissen die onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd is of waarvan de inzameling of het gebruik, de communicatie of de conservering verboden is. De informatie over u is uitsluitend bestemd voor het bedrijf HOLDING TRASH INNOVATION. Wij geven deze informatie niet door aan derden (commerciële partners, enz.).
Intellectuele eigendomsrechten

De internetsite, de algemene structuur ervan, evenals de teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, knowhow, tekeningen, grafieken (…) en elk ander element waaruit de site is samengesteld, zijn eigendom van HOLDING TRASH INNOVATION, of van klanten die HOLDING TRASH INNOVATION toestemming zullen hebben gegeven om hun gegevens te produceren. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De handelsmerken van de exploitant van de website en zijn partners, evenals de logo’s die op de site staan, zijn geregistreerde handelsmerken (al dan niet semi-figuratief). Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s op basis van elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website of zijn rechtverkrijgende is dus verboden, in de zin van artikel L713-2 van de CPI.

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
HOLDING TRASH INNOVATION zet zich in voor een continu proces van naleving van de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming van 27 april 2016. Met deze nieuwe verordening versterkt HOLDING TRASH INNOVATION haar beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, zodat de gegevens van onze gebruikers op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier worden verzameld en gebruikt.

Ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens beschrijft hoe HOLDING TRASH INNOVATION omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers (hierna de « Gebruikers ») wanneer zij onze HOLDING TRASH INNOVATION-website (hierna de « Site ») bezoeken. Het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens maakt integraal deel uit van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site.

HOLDING TRASH INNOVATION besteedt voortdurend aandacht aan de gegevens van onze gebruikers. We kunnen er dus toe worden gebracht om het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens periodiek te wijzigen, aan te vullen of bij te werken. We kunnen ook de nodige wijzigingen aanbrengen om te voldoen aan wijzigingen in de geldende wet- en regelgeving. Voor zover mogelijk zullen wij u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Wij raden u echter aan om regelmatig de meest recente versie te raadplegen die van kracht is en die toegankelijk is op onze Site.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?
Wanneer u gebruik maakt van ons platform en/of wanneer u zich registreert, verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens over u, zoals: uw voor- en achternaam.

Wij vragen u ook om uw e-mailadres, zodat wij deze gegevens kunnen gebruiken om een account aan te maken, om u informatieve e-mails en meldingen te sturen, en voor de nieuwsbrief.

We verzamelen ook, postadres, geslacht, uw telefoonnummer.

Wanneer u ons uw contactgegevens verstrekt, kan het zijn dat wij telefonisch contact met u moeten opnemen.

Waarom gebruiken we cookies?
Definitie van « cookie » en het gebruik ervan. Een « cookie » is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u ons platform bezoekt. In uw computer worden de cookies beheerd door uw internetbrowser.

We gebruiken cookies op onze Site voor de behoeften van uw navigatie, optimalisatie en personalisatie van onze Services op ons platform door uw voorkeuren te onthouden. Cookies stellen ons ook in staat om te zien hoe ons platform wordt gebruikt. Wij verzamelen automatisch uw IP-adres en informatie met betrekking tot het gebruik van onze Site. Ons platform kan dus uw identiteit onthouden wanneer er een verbinding tot stand is gebracht tussen de server en de webbrowser. Informatie die eerder in een webformulier is verstrekt

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt op onze Site:
Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van ons platform (verplichte cookies). Ze laten u toe om de belangrijkste functionaliteiten van ons platform te gebruiken. Zonder deze cookies kunt u ons platform niet normaal gebruiken.

Functionele cookies, waaronder zogenaamde « analytics »-cookies: om onze diensten te verbeteren, gebruiken we cookies om publiekscijfers te meten, zoals het aantal bekeken pagina’s, het aantal bezoeken, de activiteit van de gebruiker en de frequentie van de terugkerende bezoeken, in het bijzonder dankzij de Google Analytics-diensten. Deze cookies laten enkel toe om statistische studies op te stellen over het gebruikersverkeer op ons platform, waarvan de resultaten volledig anoniem zijn, zodat we het gebruik en de prestaties van ons platform kunnen kennen en de werking ervan kunnen verbeteren. Het accepteren van deze cookies maakt een optimaal gebruik van ons platform mogelijk, indien u ze weigert kunnen we u geen normaal gebruik op ons platform garanderen.

Dit omvat ook cookies die ons in staat stellen om uw ervaring op ons platform te personaliseren door uw voorkeuren te onthouden (zoals cookies voor het delen van social media-sites). Deze cookies kunnen door een derde partij namens ons worden geplaatst, maar mogen niet voor andere dan de beschreven doeleinden worden gebruikt.

Targeting cookies (ad cookies): Deze cookies zijn gekoppeld aan diensten van derden, zoals « Like » of « Share » knoppen. Deze cookies worden door derden geplaatst.

Soorten gebruikte cookies. De volgende soorten cookies worden op deze Site gebruikt:

Tijdelijke » cookies: Dit type cookie is actief in uw browser totdat u ons platform verlaat en vervalt als u de Site gedurende een bepaalde periode niet bezoekt.

Permanente » of « tracker »-cookies: dit type cookie blijft voor langere tijd in het cookiebestand van uw browser, wat afhankelijk is van de instellingen van uw webbrowser. Permanente cookies worden ook wel tracking cookies genoemd.

Gebruik van cookies van derden. We kunnen gebruik maken van externe partners, zoals Google Analytics, om de activiteit van bezoekers aan ons platform te volgen of om uw interesses op ons platform te identificeren en om het aan u gerichte aanbod op ons platform of buiten ons platform te personaliseren. De informatie die door externe adverteerders kan worden verzameld, kan gegevens bevatten zoals geo-locatiegegevens of contactinformatie, zoals e-mailadressen. Het privacybeleid van deze externe adverteerders geeft extra informatie over het gebruik van cookies.

U kunt de cookies op elk gewenst moment uitschakelen door in uw browser de juiste instellingen te kiezen om de cookies uit te schakelen (de helpfunctie van de browser die u gebruikt, vertelt u hoe u dit moet doen).

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het deactiveren van cookies de toegankelijkheid van bepaalde functies of een deel daarvan kan verminderen of verhinderen.

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt, in het bijzonder wanneer:

– u navigeert op onze site

– u vult een contactformulier in

Worden uw gegevens gedeeld met derden?
De persoonlijke gegevens die over u worden verzameld op ons platform zijn bedoeld voor eigen gebruik door HOLDING TRASH INNOVATION en kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers die HOLDING TRASH INNOVATION kan gebruiken bij de uitvoering van haar diensten.

HOLDING TRASH INNOVATION verkoopt of verhuurt uw persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden voor marketingdoeleinden.

We werken ook nauw samen met derde partijen die mogelijk toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder :

Wanneer we gebruik maken van aanbieders van zoekmachines en analytische oplossingen om ons platform te verbeteren en te optimaliseren;

Wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer we te goeder trouw geloven dat het nodig is om (i) te reageren op een claim tegen HOLDING TRASH INNOVATION, (ii) te voldoen aan een juridisch verzoek, (iii) een contract dat is aangegaan met onze leden af te dwingen, zoals de Algemene Gebruiksvoorwaarden en dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (iv) in geval van een noodsituatie waarbij de volksgezondheid of de fysieke integriteit van een persoon in het geding is, (v) in het kader van onderzoeken en onderzoeken of (vi) om de rechten, het eigendom en de veiligheid van HOLDING TRASH INNOVATION, haar leden en meer in het algemeen elke derde partij te waarborgen;

Daarnaast maakt HOLDING TRASH INNOVATION uw persoonsgegevens niet bekend aan derden, tenzij (1) u (of uw accountbeheerder die namens u optreedt) om bekendmaking verzoekt of toestemming geeft; (2) bekendmaking vereist is om transacties te verwerken of diensten te verlenen waarom u hebt verzocht; (3) HOLDING TRASH INNOVATION wordt door een overheids- of regelgevende instantie verplicht om dit te doen, in reactie op een gerechtelijk bevel, dagvaarding of andere soortgelijke overheids- of gerechtelijke eis, of om een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen; of (4) de derde partij handelt als agent of onderaannemer van HOLDING TRASH INNOVATION bij het uitvoeren van de diensten (bijvoorbeeld, HOLDING TRASH INNOVATION maakt gebruik van de diensten van een telecommunicatiebedrijf).

Indien HOLDING TRASH INNOVATION of een deel van haar activa door een derde partij wordt gekocht, zullen de gegevens in ons bezit, indien van toepassing, worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

We kunnen gegevens over u verzamelen die we ontvangen of naar onze zakelijke partners sturen, inclusief alle of een deel van uw persoonlijke gegevens en informatie die via cookies wordt verzameld. Deze geaggregeerde informatie zal alleen worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden.

Op verzoek kunnen wij u een lijst verstrekken van de landen waar wij uw gegevens opslaan en van de landen waar deze af en toe worden doorgegeven.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?
HOLDING TRASH INNOVATION past algemeen erkende technologische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om ervoor te zorgen dat de verzamelde persoonsgegevens niet verloren gaan, verduisterd worden, geraadpleegd, gewijzigd of openbaar gemaakt worden door onbevoegde derden, tenzij de openbaarmaking van dergelijke gegevens vereist is volgens de geldende regelgeving, met name op verzoek van een gerechtelijke instantie, politie, gendarmerie of een andere bij wet bevoegde instantie.

De beveiliging van persoonlijke gegevens is ook afhankelijk van de Gebruikers. Gebruikers die lid zijn van HOLDING TRASH INNOVATION verplichten zich ertoe hun login en wachtwoord vertrouwelijk te houden. De leden verbinden zich er ook toe hun rekening niet te delen en aan HOLDING TRASH INNOVATION elk ongeoorloofd gebruik van deze rekening te verklaren zodra zij er kennis van nemen.

Hoe lang bewaart HOLDING TRASH INNOVATION de persoonsgegevens van de gebruikers van HOLDING TRASH INNOVATION?
De door de gebruikers van HOLDING TRASH INNOVATION verstrekte persoonsgegevens worden na een bepaalde periode en afhankelijk van de verwerkte gegevens gewist.

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is voor het beoogde doel, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Wat gebeurt er bij het gebruik van de diensten van HOLDING TRASH INNOVATION in verband met sociale netwerken?

Wanneer u gebruik maakt van sociale netwerken en HOLDING TRASH INNOVATION diensten of toepassingen in verband met sociale netwerken, kan dit leiden tot het verzamelen en uitwisselen van bepaalde gegevens tussen de sociale netwerken en HOLDING TRASH INNOVATION.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat sociale netwerken maken van uw gegevens voor hun eigen doeleinden. U hebt de mogelijkheid om de toegang tot en de vertrouwelijkheid van uw gegevens rechtstreeks op de sociale netwerken in te stellen en te controleren.
Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebben de gebruikers van ons platform de volgende rechten:

– recht van toegang en rectificatie;

– om de gebruikersgegevens bij te werken en aan te vullen;

– het recht om gebruikersgegevens van persoonlijke aard te blokkeren of te verwijderen, wanneer deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de communicatie of de opslag verboden is;

– het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken;

– het recht om de verwerking van de gegevens van de gebruikers te beperken;

– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

– recht op de overdraagbaarheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens op basis van hun toestemming of een contract geautomatiseerd worden verwerkt.

Als u wilt weten hoe Artois Services deze persoonsgegevens gebruikt, als u wilt dat ze worden gecorrigeerd of als u zich tegen de verwerking ervan wilt verzetten, kunt u een e-mail sturen naar contact@holdingtrash.com of schrijven naar het volgende adres: . Ten slotte kunnen gebruikers van HOLDING TRASH INNOVATION een klacht indienen bij de controle-instanties, en met name bij de CNIL).

Uw aanvragen worden binnen een maand verwerkt. Als er gerede twijfel bestaat over uw identiteit kunnen wij om aanvullende informatie vragen die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen
Als u vragen of klachten heeft of als u aanbevelingen of opmerkingen wilt maken aan HOLDING TRASH INNOVATION om ons Privacybeleid te verbeteren, kunt u een e-mail sturen naar contact@holdingtrash.com.