PARTIJDEFINITIE

Tussen de Vennootschap HOLDING TRASH INNOVATION, 148 rue de Bruay, 1000, Calonne Ricouart met een maatschappelijk kapitaal van €1000, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Calonne Ricouart, onder SIRET nummer 882 301 914, vertegenwoordigd door COQUETTE FRANCKY als Beheerders, naar behoren gemachtigd voor de doeleinden hiervan. Het bedrijf is per e-mail te bereiken door te klikken op het contactformulier dat toegankelijk is via de homepage van de website.
PREAMBLE

De verkoper is een uitgever van producten en diensten voor het onderhoud van mobiele afvalcontainers die via zijn website (https://holdingtrash.com) op de markt worden gebracht. De lijst en de beschrijving van de goederen en diensten die door de Vennootschap worden aangeboden, kunnen worden geraadpleegd op de voormelde site en op de verkooppagina’s.
ARTIKEL 1 – DOEL

Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van de door de Verkoper aangeboden Producten en Diensten. Pas aan
ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (GTS) zijn van toepassing op alle verkopen van Producten of Diensten die via de website van de Vennootschap worden gedaan en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De AV zijn dan van toepassing die van kracht zijn op de datum van betaling (of de eerste betaling in het geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Deze AV kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap op het volgende adres: https://holdingtrash.com/conditions-generales-de-vente/. Het bedrijf zorgt er ook voor dat hun acceptatie duidelijk en zonder voorbehoud is op het moment van aankoop. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van al deze algemene verkoopsvoorwaarden en, in voorkomend geval, van de bijzondere verkoopsvoorwaarden die verbonden zijn aan een product of dienst, en deze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. De Klant erkent dat hij heeft geprofiteerd van de adviezen en informatie die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het aanbod aan zijn behoeften voldoet. De Klant verklaart dat hij in staat is om volgens het Franse recht een overeenkomst te sluiten of om de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor hij zich verbindt rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel vormen de door de Vennootschap geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.
ARTIKEL 3 – PRIJS

De prijzen van de producten die via de internetsites worden verkocht, zijn aangegeven in euro’s exclusief belastingen en worden nauwkeurig bepaald op de pagina’s met productbeschrijvingen. Ze zijn ook aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen (BTW + eventuele andere belastingen) op de bestelpagina van het product, en exclusief specifieke verzendkosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs automatisch na aftrek van belasting op de factuur berekend. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze verplichtingen en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper. Zij zijn ten laste van de koper en vallen onder zijn verantwoordelijkheid (verklaringen, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De Verkoper nodigt de koper uit om zich over deze aspecten te informeren bij de desbetreffende lokale autoriteiten en de Vennootschap behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment in de toekomst te wijzigen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de websites van het Bedrijf zijn voor rekening van de Klant. Indien van toepassing zijn ook de leveringskosten voor rekening van de klant.
ARTIKEL 4 – HET SLUITEN VAN DE ONLINE-OVEREENKOMST

De Klant zal een reeks stappen moeten volgen die specifiek zijn voor elk Product of elke Dienst die door de Verkoper te koop wordt aangeboden om zijn bestelling te voltooien. De hieronder beschreven stappen zijn echter systematisch:
– Informatie over de essentiële kenmerken van het product;
– Keuze van het Product, de eventuele opties en vermelding van de essentiële gegevens van de Klant (identificatie, adres, enz.);
– Aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
– Controle van de elementen van de bestelling en, indien nodig, correctie van fouten.
– Opvolging van de betalingsinstructies en betaling van de producten.
– Levering van de producten. De Klant ontvangt dan een bevestiging per e-mail van de betaling van de bestelling, evenals een bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Hij zal een PDF kopie van deze verkoopsvoorwaarden ontvangen. Voor de geleverde producten zal deze levering plaatsvinden op het door de klant aangegeven adres. Met het oog op de goede uitvoering van de bestelling verbindt de Klant zich ertoe zijn of haar ware identificatiegegevens te verstrekken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor elk abnormaal verzoek, gedaan te kwader trouw of om welke legitieme reden dan ook.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN EN DIENSTEN

De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectieve prijzen worden ter beschikking gesteld van de koper op de websites van het bedrijf. De klant verklaart dat hij een gedetailleerd overzicht heeft ontvangen van de leveringskosten en van de betalings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van het contract. De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling van de Klant te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien dit niet het geval is, zal de verkoper de klant hiervan op de hoogte brengen. Deze contractuele informatie wordt in detail en in het Frans gepresenteerd. In overeenstemming met het Franse recht zijn ze het onderwerp van een samenvatting en een bevestiging wanneer de bestelling wordt gevalideerd. Partijen komen overeen dat de illustraties of foto’s van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en de prijzen ervan worden vermeld op de verkoopspagina’s van de Producten, evenals de minimumduur van de voorgestelde contracten wanneer deze betrekking hebben op een continue of periodieke levering van producten of diensten. Behalve in het geval van bijzondere voorwaarden, worden de hieronder toegekende rechten uitsluitend toegekend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of de persoon die over het meegedeelde e-mailadres beschikt). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake conformiteit en verborgen gebreken, zal de Verkoper gebrekkige producten of producten die niet overeenkomen met de bestelling terugbetalen of omruilen. De terugbetaling kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de Verkoper per e-mail of per aangetekende brief.
ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven eigendom van de Vennootschap tot de volledige betaling van de prijs.
ARTIKEL 7 – LEVERINGSVOORWAARDEN

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat bij de bestelling en het aangegeven tijdstip is opgegeven. Deze tijd houdt geen rekening met de voorbereidingstijd van de bestelling. Wanneer de Klant meerdere producten tegelijkertijd bestelt, kunnen deze verschillende levertijden hebben en op verschillende manieren worden geleverd. De Verkoper stelt een telefonisch contactpunt ter beschikking (kosten van een lokaal telefoontje van een vaste lijn) dat in de bevestigingsmail van de bestelling wordt aangegeven om de bestelling op te volgen. De Verkoper herinnert eraan dat op het moment dat de Klant de producten fysiek in bezit neemt, de risico’s van verlies of beschadiging van de producten op hem worden overgedragen.
ARTIKEL 8 – BESCHIKBAARHEID EN PRESENTATIE

Bestellingen worden verwerkt binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden of onder voorbehoud van beschikbare voorraden bij onze leveranciers.
ARTIKEL 9 – BETALING

De betaling moet onmiddellijk bij de bestelling gebeuren, ook voor vooraf bestelde producten. De Klant kan betalen met een creditcard of cheque. De veilige online betaling met creditcard wordt uitgevoerd door onze betalingsprovider. De verzonden informatie is gecodeerd volgens de regels van de kunst en kan niet worden gelezen tijdens het transport op het netwerk. Zodra de betaling door de klant is gedaan, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de informatie. In overeenstemming met de bepalingen van de Monetaire en Financiële Code is de verbintenis om met een kaart te betalen onherroepelijk. Door de mededeling van zijn bankgegevens op het moment van de verkoop, machtigt de klant de verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In het geval van een fout, of als het onmogelijk is om de kaart te debiteren, wordt de verkoop onmiddellijk van rechtswege geannuleerd en wordt de bestelling geannuleerd.
ARTIKEL 10 – WACHTTIJD

Overeenkomstig artikel L. 121-20 van het consumentenwetboek beschikt de consument “over een termijn van veertien duidelijke dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of betaling van boetes, met uitzondering, in voorkomend geval, van de kosten van terugzending”. “De in het vorige lid genoemde termijn loopt vanaf de ontvangst van de goederen of vanaf de aanvaarding van het aanbod in het geval van diensten. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met het bedrijf via e-mail of telefoon. Indien het herroepingsrecht binnen de genoemde termijn wordt uitgeoefend, wordt alleen de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten vergoed, de kosten van de retourzending blijven voor rekening van de klant. De producten moeten in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires, instructies, enz.) worden teruggestuurd, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden verkocht; indien mogelijk moeten ze vergezeld gaan van een kopie van het aankoopbewijs.

ARTIKEL 11 – GARANTIES

In overeenstemming met de wet neemt de Verkoper twee garanties aan: van conformiteit en met betrekking tot verborgen gebreken van de producten. De Verkoper zal de koper vergoeden of producten omruilen die ogenschijnlijk gebrekkig zijn of niet overeenkomen met de gedane bestelling. Het verzoek om terugbetaling moet worden gedaan door contact op te nemen met de Container per e-mail. De Verkoper herinnert eraan dat de consument: – beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om met de Verkoper te handelen – dat hij kan kiezen tussen vervanging of herstelling van de goederen onder de voorwaarden voorzien in de voormelde bepalingen. schijnbaar gebrekkig of niet overeenstemmend – dat hij vrijgesteld is van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de zes maanden volgend op de levering van de goederen. – dat, met uitzondering van tweedehands goederen, deze termijn zal worden verlengd tot 24 maanden vanaf 18 maart 2016 – dat de consument ook aanspraak kan maken op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dit geval kan kiezen tussen annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs (bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek).
ARTIKEL 12 – VORDERINGEN

Indien nodig kan de Koper een claim indienen door contact op te nemen met het bedrijf per e-mail.
ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video’s, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze GCS. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen om welke reden dan ook is ten strengste verboden. ARTIKEL 14 – FORCE MAJEURE Aanpassen De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper krachtens dit artikel wordt opgeschort in geval van overmacht of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. De verkoper zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.
ARTIKEL 15 – NIETIGHEID EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien een van de bepalingen van dit contract zou worden geannuleerd, zou deze annulering niet leiden tot de annulering van de andere bepalingen die tussen de partijen van kracht blijven. Elke contractuele wijziging is slechts geldig na een schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen de partijen.
ARTIKEL 16 – RGPD EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ondervragen, in te zien, te wijzigen, tegen te spreken en te corrigeren. Door u te houden aan deze algemene verkoopvoorwaarden gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van deze gegevens door ons voor de uitvoering van dit contract.
ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT

Alle clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle daarin genoemde aan- en verkooptransacties zijn onderworpen aan het Franse recht.